Welcome to the Distichs Reader

Distichs Reader - Liber Primus

Toggle dictionary

- Si deus est animus nobis ut carmina dicunt,
Hic tibi praecipue sit pura mente colendus. -

Sī dĕŭ|s ēst ănĭ|mūs || nō|bīs ūt| cārmĭnă |dīcunt,
Hīc tĭbĭ |prāecĭpŭ|ē || sīt| pūrā |mēntĕ cŏ|lēndus.

- Si deus est animus, ut carmina nobis dicunt,
Hic pura mente colendus praecipue sit tibi. -

- Si deus est spiritus, nobis ut cantus dicunt,
Ille tibi maxime sit pura mente adorandus. -

Hoc distichon audi

Erasmi commentarium

Vulgus existimabat deum placari victimis pecudum, rebusque corporeis. Verum cum deus ipse sit animus, hoc est mens non corpus, et consentaneum est simile gaudere simili, nimirum potissimum colendus est puritate mentis. Quin et hodie vulgus Christianorum corporeis quibusdam ceremoniis colit deum, cum gratissimus cultus sit animi pietas. Tales enim adoratores quaerit pater, qui in spiritu adorent, cum ipse sit spiritus. Nulla gratior pietas diuis, quam si vitam illorum imiteris, hoc est, tolerantiam, mansuetudinem, castimoniam. Atqui haec animi sunt. Animus est deus: Fac quantum potes a corpore te abducas, et ad illum quantum potes accedas, et gratissimum immolaris sacrificium. Pura mente: Nam vulgus lotis manibus ac pedibus ad sacrum accedebat. Tu mentem purga. Huius sordes deum offendunt, qui videt ea quae sunt in animo, non in corpore. Si deus: Si hic non dubitantis est, sed ratiocinantis. Vt carmina: Nam Vergilius in sexto deum spiritum et mentem vocat. Praecipue: Vt intelligas non damnari cultum corporalem, sed hunc tamen, nempe animi,  esse deo gratissimum.

- Plus vigila semper, nec somno deditus esto.
Nam diuturna quies vitiis alimenta ministrat. -

Plūs vĭgĭ|lā sēm|pēr || nēc| sōmnō| dēdĭtŭ|s ēsto.
Nām dĭŭ|tūrnā |quiēs || vĭtĭ|īs ălĭ|mēntă mĭ|nīstrat.

- Plus vigila semper, ne somno deditus esto.
Nam diuturna quies ministrat alimenta vitiis. -

- Plus vigila semper, ne somno deditus esto.
Nam perpetuum otium dat cibum vitiis. -

Erasmi commentarium

Sensus est: Cum vita vigilia sit, iuxta Plinium, cauendum est, ne maximam vitae partem somno perdamus, praesertim cum e somnolentia vitia multa nascantur et corporis, et animi. 

- Virtutem primam esse puta compescere linguam.
Proximus ille deo, qui scit ratione tacere. -

Vīrtū|tēm prī|m(am) ēssĕ pŭ|tā || cōm|pēscĕrĕ |līnguam.
Prōxĭmŭ|s īllĕ dĕ|ō || quī| scīt rătĭ|ōnĕ tă|cēre.

- Puta virtutem primam esse compescere linguam.
Ille qui scit ratione tacere proximus Deo. -

- Puta virtutem primam esse retinere linguam.
Ille qui scit ratione tacere est proximus Deo. -

Erasmi commentarium

Prima, id est, summa maximaque virtus est moderari linguam, ne quid temere loquaris. Deus enim, qui sapientissimus est, raro loquitur, et non nisi necessaria, quum nihil non videat, nihil non intelligat. Itaque proximus est deo qui sapienter et animi iudicio nouit tacere.

- Sperne repugnando tibi tu contrarius esse.
Conveniet nulli qui secum dissidet ipse. -

Spērnĕ rĕ|pūgnān|dō || tĭbĭ |tū cōn|trārĭŭ|s ēsse.
Cōnvĕnĭ|ēt nūl|lī || quī| sēcūm| dīssĭdĕ|t īpse.

- Tu sperne repugnando esse contrarius tibi.
Ipse qui dissidet secum conveniet nulli. -

- Tu contemne repugnando esse alienus tibi.
Ipse qui dissentit secum proerit nulli. -

Erasmi commentarium

Qui secum ipse pugnat, nec sibi constat, huic cum aliis conuenire non potest. Hoc est, qui moribus est inaequalibus, nec vllo certo vitae instituto, is non est aptus ad aliorum consuetudinem.

- Si vitam inspicias hominum, si denique mores,
quum culpent alios, nemo sine crimine vivit. -

Sī vī|t(am) īnspĭcĭ|ās || hŏmĭ|nūm, sī |dēnĭquĕ |mōres,
quūm cūl|pēnt ălĭ|ōs || nē|mō sĭnĕ |crīmĭnĕ |vīvit.

- Si inspicias vitam, si denique mores hominum,
nemo vivit sine crimine quum culpent alios. -

- Si videas vitam, si etiam ingenium hominum,
nemo vivit sine culpa cum homines condemnant alios. -

Erasmi commentarium

Mortales aliorum notant vitia, sua nemo videt, quum nullus vitiis careat, si quis propius vitam ac mores excutiat.

- Quae nocitura tenes, quamvis sint chara relinque.
Utilitas opibus praeponi tempore debet. -

Quāe nŏcĭ|tūră tĕ|nēs || quām|vīs sīn|t chāră rĕ|līnque.
Ūtĭlĭ|tās ŏpĭ|būs || prāe|pōnī |tēmpŏrĕ |dēbet.

- Relinque nocitura quae tenes, quamvis cara sint.
Tempore utilitas debet praeponi opibus. -

- Abiice damnosa quae habes, quamquam amata sint.
Nonnunquam utilitas debet praeferri divitiis. -

Erasmi commentarium

Aliquoties expedit in loco res charissimas abiicere, si periculum afferant, veluti gemmas et aurum, quo vita sit in tuto, aut voluptates, quo valetudini consulamus. Non enim voluptates spectari debent,  sed vtilitas.

- Constans et lenis, ut res expostulat, esto.
Temporibus mores sapiens sine crimine mutat. -

Cōnstān|s ēt lē|nīs || ūt| rēs ēx|pōstŭlă|t ēsto.
Tēmpŏrĭ|būs mō|rēs || săpĭ|ēns sĭnĕ |crīmĭnĕ |mūtat.

- Esto certus et lenis, ut res expostulat.
Sapiens mutat mores temporibus sine crimine. -

- Esto certus et placidus, ut res requirit.
Sapiens mutat mores temporibus sine culpa. -

Erasmi commentarium

Pro tempore licet alios atque alios mores sumere, vt modo grauis sis, modo lenis, hoc est placidus ac remissus, pro re proque loco. Vide num legendum sit ‘leuis’ pro lenis, quod magis respondet ad constans, vt sit sensus: aliquando persistendum in sententia, aliquando mutandum consilium pro tempore. Porro versus constabit si legas, ‘Constans et leuis, vt res cunque expostulat esto.’ Neque dubitem affirmare hanc germanam esse lectionem.  Tametsi Planudes priorem sequitur sententiam, quippe qui verterit in hunc modum. Ἐμβριθὴς ἔσο καὶ πραΰς, ὥςγε τά πργάματα ἀπαίτει. Id est, seuerus esto ac placidus, prout res postulant. Πρὸς γὰρ τούς καιροὺς ὁ σοφὸς μεταβάλλετ᾽ ἀμέμπτως.

- Nil temere uxori de seruis crede querenti.
Saepe etenim mulier quem coniux diligit odit. -

Nīl tĕmĕ|r(e) ūxō|rī || dē | sērvīs |crēdĕ quĕ|rēnti.
Saēp(e) ĕtĕ|nīm mŭlĭ|ēr || quēm| cōniūnx| dīlĭgĭ|t ōdit.

- Crede nil temere uxori querenti de servis.
Saepe etenim mulier odit quem coniunx diligit. -

- Crede nil imprudenter uxori querenti de servis.
Saepe etenim mulier odit quem coniunx amat. -

Erasmi commentarium

Illud vxoribus ferme peculiare est, vt maritos instigent in seruos. Vnde monet ne temere fidem habeant huiusmodi querelis.

- Cumque mones aliquem, nec se velit ipse moneri,
si tibi sit charus, noli desistere coeptis. -

Cūmquĕ mŏ|nēs ălĭ|quēm,|| nēc | sē vĕlĭt | īpsĕ mŏ|nēri,
sī tĭbĭ |sīt chā|rūs,|| nō|lī dē|sīstĕrĕ |cōeptis.

- Cumque mones aliquem, nec se ipse velit moneri,
Si sit charus tibi, noli desistere coeptis. -

- Cumque mones aliquem, nec se ipse velit moneri,
si sit amicus tibi, noli desistere in quo coepisti. -

Erasmi commentarium

Non satis est leuiter admonere peccantem amicum: vrgendus est, insistendum, vt vel improbitate vincas, si quid erit, quod ad famam illius aut salutem pertineat.

- Contra verbosos noli contendere verbis.
Sermo datur cunctis, animi sapientia paucis. -

Cōntrā| vērbō|sōs || nō|lī cōn|tēndĕrĕ |vērbĭs.
Sērmŏ dă|tūr cūn|ctīs || ănĭ|mī săpĭ|ēntĭă |pāucis.

- Noli contendere verbis contra verbosos.
Cunctis datur sermo, paucis animi sapientia. -

- Noli pugnare verbis contra verbosos.
Cunctis datur sermo, paucis datur animi sapientia. -

Erasmi commentarium

Si cum cordatis agas, non est opus multis verbis. Si cum stulto, frustra contendis, propterea quod stultitia verbosissima sit.

- Dilige sic alios ut sis tibi charus amicus.
Sic bonus esto bonis, ne te mala damna sequantur. -

Dīlĭgĕ |sīc ălĭ|ōs || ūt | sīs tĭbĭ | chārŭs ă|mīcus.
Sīc bŏnŭs| ēstŏ bŏ|nīs, || nē |tē mălă |dāmnă sĕ|quāntur.

- Dilige alios sic ut sis tibi charus amicus.
Esto bonus bonis sic, ne sequantur te mala damna. -

- Ama alios sic ut sis tibi charus amicus.
Esto bonus bonis sic, ne sequantur te malae culpae. -

Erasmi commentarium

Sic amicis vtere vt ipse tibi sis proximus. Sic aliis benefac, ne tibi ipsi noceas. In priore versu est venusta redditio similium, in dilige et amicus; in secundo contrariorum, bonis et mala.

Erasmi commentarium

Sic amicis vtere vt ipse tibi sis proximus. Sic aliis benefac, ne tibi ipsi noceas. In priore versu est venusta redditio similium, in dilige et amicus; in secundo contrariorum, bonis et mala.

- Rumores fuge, ne incipias novus auctor haberi,
Nam nulli tacuisse nocet, nocet esse locutum. -

Rūmōr|ēs fŭgĕ, | n(e) īncĭpĭ|ās || nŏvŭ|s aūctŏr hă|bēri,
Nām nūl|lī tăcŭ|īssĕ nŏ|cēt,|| nŏcĕ|t ēssĕ lŏ|qūutum.

- Fuge rumores, ne incipias haberi novus autor
Nam nocet nulli tacuisse, nocet esse loquutum -

- Rumores fuge, ne fias nouus autor vocari
Nam silentium nullum vulnerat, vox vulnerat. -

- Rem tibi promissam certo promittere noli.
Rara fides, ideo, quia multi multa loquuntur. -

Rēm tĭbĭ | prōmīs|sām || cēr|tō prō|mīttĕrĕ | nōli.
Rāră fĭ|dēs, ĭdĕ|ō, || quĭă | mūltī | mūltă lŏ|quūntur.

- Noli promittere certo rem promissam tibi.
Nam Quia multi loquuntur multa, ideo fides rara. -

- Rem tibi promissam non dubie promittere noli.
Rara est fides, ergo, quia multi homines res multas loquuntur. -

- Cum te quis laudat, iudex tuus esse memento.
Plus aliis de te, quam tu tibi credere noli. -

Cūm tē | quīs laū|dāt, || iū|dēx tŭŭ|s ēssĕ mĕ|mēnto.
Plūs ălĭ|īs dē | tē, || quām | tū tĭbĭ | crēdĕrĕ | nōli.

- Cum quis laudat te, memento esse tuus iudex.
Tu noli credere aliis plus de te quam tibi. -

- Cum te homines laudant, ipsum iudicare memento.
Plus alios de te quam tu te aestimare noli. -

- Officium alterius multis narrare memento,
Atque aliis quum tu benefeceris ipse sileto. -

О̄ffĭcĭ(um) | āltĕrĭ|ūs mūl|tīs || nār|rārĕ mĕ|mēnto,
Ātqu(e) ălĭ|īs || quūm | tū bĕnĕ|fēcĕrĭ|s īpsĕ sĭ|lēto.

- Memento narrare officium alterius multis,
Atque ipse sileto quum tu benefeceris aliis. -

- Beneficium alterius hominibus multis narrare memento,
Atque aliis de tuis beneficiis ipse sileto. -

- Multorum cum facta senex et dicta recenses,
Fac tibi succurrant iuuenis quae feceris ipse. -

Mūltōr|ūm || cūm | fāctă sĕ|nēx ēt | dīctă rĕ|cēnses,
Fāc tĭbĭ | sūccūr|rānt || iŭuĕ|nīs quaē | fēcĕrĭ|s īpse.

- Cum senex recenses facta et dicta multorum,
Fac quae iuuenis ipse feceris succurrant tibi. -

- Multorum cum acta senex et dicta meministi,
Fac te adiuvant adulescentia acta quae tu feceris ipse. -

- Ne cures si quis tacito sermone loquatur.
Conscius ipse sibi de se putat omnia dici. -

Nē cūr|ēs || sī | quīs tăcĭ|tō sēr|mōnĕ lŏ|quātur.
Cōnscĭŭ|s īpsĕ sĭb|ī || dē | sē pŭtă|t ōmnĭă | dīci.

- Ne cures si quis loquatur tacito sermone.
Fac Ipse conscius sibi putat omnia dici de se. -

- Noli curare si quis tacito sermone loquatur.
Arrogans ipse de se putat omnia dici. -

- Cum fueris felix, quae sunt aduersa caueto.
Non eodem cursu respondent vltima primis. -

Cūm fŭĕr|īs fē|līx, || quaē | sūnt ād|uērsă că|uēto.
Nōn ĕŏ|dēm cūr|sū || rēs|pōndēn|t ūltĭmă| prīmis.

- Cum fueris felix, caveto quae sunt adversa.
Ultima non respondent eodem cursu primis. -

- Cum fueris felix, quae sunt mala caveto.
Non simili via adveniunt ultima primis. -

- Cum dubia et fragilis sit nobis vita tributa,
In morte alterius spem tu tibi ponere noli. -

Cūm dŭbĭ|(a) ēt frăgĭ|līs || sīt | nōbīs | vītă trĭ|būta,
Īn mōr|t(e) āltĕrĭ|ūs || spēm | tū tĭbĭ | pōnĕrĕ |nōli.

- Cum vita tributa nobis sit dubia et fragilis,
Tu noli ponere spem tibi in morte alterius. -

- Quia dubia et fragilis est nobis vita tradita,
In morte hominis spem tu tibi habere noli. -

- Exiguum munus cum dat tibi pauper amicus,
Accipito placide plene et laudare memento. -

Ēxĭgŭ|ūm mū|nūs || cūm | dāt tĭbĭ | paūpĕr ă|mīcus,
Āccĭpĭ|tō plăcĭ|dē plē|n(e) ēt || laū|dārĕ mĕ|mēnto.

- Cum pauper amicus dat exiguum munus tibi,
Accipito placide et memento laudare plene. -

- Parvum donum cum dat tibi pauper amicus,
Sumito placide plene et laudare memento. -

- Infantem nudum quum te natura crearit
Paupertatis onus patienter ferre memento. -

Īnfān|tēm nū|dūm || quūm | tē nā|tūră crĕ|ārit,
Paūpēr|tātĭs ŏ|nūs || pătĭ|ēntēr | fērrĕ mĕ|mēnto.

- Quum natura crearit te nudum infantem,
Memento ferre patienter onus paupertatis. -

- Infantem nudum quia cum te natura creavit,
Penuriae onus patienter ferre memento. -

Erasmi commentarium

Munera sunt aestimanda non suo precio, sed animo donantis. Ita legimus summos principes aquam manu caua haustam et malum oblatum summa cum alacritate perinde vt maximum munus accepisse. Accipito placide: alacri vultu, vt ostendas tibi gratum esse. Et plene, id est non maligne, sed candide, vt prae te feras, pro exiguo munere te multum debere.